Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Juridische Informatie & Gegevensbescherming

Preambule

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 LinzOostenrijk en haar dochterondernemingen (samen: Swietelsky) hechten zeer aan de bescherming van de persoonsgegevens van hun contactpersonen van alle zakelijke partners en medewerkers. Daarom verwerkt Swietelsky persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde juridische voorschriften met betrekking tot de bescherming en beveiliging van gegevens.

De in deze verklaring gebruikte begrippen zijn ontleend aan de definities in art. 4 van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

    1.  Werkingssfeer

Qua inhoud: Deze privacyverklaring regelt de omgang met en de verwerking van persoonsgegevens bij het Swietelsky-concern.

Qua personen: Deze privacyverklaring geldt voor alle medewerkers van het Swietelsky-concern, evenals hun zakelijke partners, klanten en leveranciers en alle bij de activiteiten van Swietelsky betrokken personen.

Qua tijd: Deze privacyverklaring is met ingang van 25 mei 2018 van kracht en geldt als minimumnorm voor de verwerking van persoonsgegevens.

    2.  Beginselen van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens bij Swietelsky is gebaseerd op strenge beginselen, die de bescherming en de beveiliging van de gegevens en de rechten van de betrokken personen als het hoogste belang beschouwen.

Rechtmatigheid & transparantie: De gegevensverwerking vindt rechtmatig, te goeder trouw plaats.

Doelbinding: De gegevens worden voor vastgestelde, ondubbelzinnige en legitieme doeleinden verzameld en verwerkt. De gegevens worden niet verwerkt op een wijze die niet met deze doelstellingen verenigbaar is.

Gegevensminimalisering: Er worden uitsluitend die gegevens verzameld die voor de aangegeven doeleinden absoluut noodzakelijk zijn. Indien dit voor het bereiken van het doel mogelijk is, en de inspanning in verhouding staat, worden alleen geanonimiseerde gegevens verwerkt.

Opslagbeperking en wissing: De persoonsgegevens worden gewist zodra het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld, vervalt en wettelijke bewaringstermijnen de wissing niet in de weg staan. Als in voorkomende gevallen belangen bij deze gegevens bestaan, worden zij zolang bewaard tot er een juridische uitspraak over dit belang ligt.

Gegevensbeveiliging: Voor persoonsgegevens geldt de geheimhoudingsplicht. De gegevens dienen bij de omgang ermee vertrouwelijk te worden behandeld en worden door passende organisatorische en technische maatregelen beschermd tegen toegang door onbevoegden, onrechtmatige manipulatie of doorgifte, alsmede tegen verlies en vernietiging.

Inhoudelijke juistheid: Persoonsgegevens moeten juist, volledig en geactualiseerd blijven. Er worden passende maatregelen getroffen om verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens te rectificeren.

    3.  Gegevensbeveiliging

De bescherming van de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens is een wezenlijke taak van Swietelsky. Dit geldt dienovereenkomstig voor bedrijfsgeheimen, klantgegevens, persoonsgegevens en andere kritische informatie.

Hiertoe worden technische en organisatorische maatregelen, volgens de laatste stand van de techniek en internationaal erkende best practices en beveiligingsnormen, getroffen en doorlopend verbeterd.

    4.  Geheimhouding van gegevens

Alle medewerkers van het Swietelsky-concern en de medewerkers van contractpartners zijn contractueel verplicht tot geheimhouding en worden regelmatig geattendeerd op en geïnstrueerd in de veilige omgang met persoonsgegevens en andere kritische gegevens.

    5.  Doorlopende controle en verbetering

De doorlopende verbetering van de kwaliteit en processen heeft bij Swietelsky een zeer hoge prioriteit. Hiervoor bestaan duidelijk omschreven procedures voor doorlopende kwaliteitsverbetering, wat sinds jaren ook door een certificering conform ISO 9001 wordt aangetoond. De inachtneming van de richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming, alsmede de geldende wetgeving en de effectiviteit van de maatregelen ten behoeve van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging wordt met behulp van deze procedures doorlopend gemonitord en verbeterd, zodat een optimaal proces van gegevensbeschermingsmaatregelen gewaarborgd kan worden.

I.  Juridische informatie krachtens de AVG

    1.  Informatie conform art. 13 van de AVG

Door middel van deze privacyverklaring wil Swietelsky AG de lezers en gebruikers van de website informeren over de aard, omvang en het doel van de verwerkte persoonsgegevens. Verder worden betrokken personen/gebruikers door middel van deze privacyverklaring geïnformeerd over de aan hen toegekende rechten.

    2.  Verwerkingsverantwoordelijke krachtens art. 24 van de AVG

Swietelsky AG (hierna: Swietelsky, WIJ of de verwerkingsverantwoordelijke)
Edlbachstrasse 10
4020 Linz

office@swietelsky.at

    3.  Gegevensverwerkingsfunctionaris

Swietelsky is niet verplicht om een gegevensverwerkingsfunctionaris aan te stellen, aangezien artikel 37, lid 1 van de EU-AVG niet van toepassing is. In het licht van het belang van gegevensbescherming heeft Swietelsky echter besloten om vrijwillig een gegevensbeschermingsfunctionaris aan te stellen. Deze staat de betrokken personen en de toezichthouder voor de gegevensbescherming ter beschikking als contactpersoon onder datenschutz@swietelsky.com.

    4.  Privacyverklaring

In onze privacyverklaring wordt toegelicht: 

 • welke informatie wij verzamelen en met welk doel;
 • hoe wij deze informatie gebruiken;
 • uw rechten als betrokken persoon

Wij hebben geprobeerd om de informatie zo begrijpelijk mogelijk weer te geven. 

    5.  Juridische basis van de verwerking

Swietelsky verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op een van de onderstaande juridische grondslagen:

 • uw toestemming
 • op contractuele basis
 • vanwege een gerechtvaardigd belang

Op de website worden gegevens uitsluitend op basis van wettelijke bepalingen (AVG, Oostenrijkse Telecommunicatiewet [TKG] 2021) verwerkt.

 • In geval van het gebruik van een analysetool vindt de gegevensverwerking plaats op basis van art. 6, lid 1, punt f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking is de verbetering van de website en de effectmeting van online advertenties.
 • De inzet van IT-gegevensbeveiligingsmaatregelen vindt eveneens plaats op basis van art. 6, lid 1, punt f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking is de beveiliging van de eigen IT-systemen.
 • Het gebruik van social media-plugins vindt alleen bij vooraf verleende toestemming plaats. Juridische basis is derhalve art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. De toestemming moet bij elk bezoek van de website opnieuw worden verleend.

II.  Gegevensverwerking, doel en juridische basis

Swietelsky verwerkt persoonsgegevens van medewerkers, zakelijke partners, klanten en leveranciers met als doel om de zakelijke activiteiten te kunnen uitvoeren en aan de daarmee samenhangende wettelijke en contractuele eisen te kunnen voldoen.

    1.  Verwerking van gegevens van zakelijke partners

Swietelsky verwerkt de door belangstellenden, klanten, leveranciers enz. ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor het opstellen van offertes en het uitvoeren van opdrachten, evenals het voldoen aan de daarmee samenhangende (pre)contractuele en juridische verplichtingen.

    2.  Contactopneming

In het kader van het opnemen van contact met ons worden de door u aan ons doorgegeven persoonsgegevens gebruikt voor het behandelen en verwerken van uw vraag, conform art. 6, lid 1, punt a) en b) van de AVG. De verwerking van uw gegevens is voor de behandeling en beantwoording van uw vraag noodzakelijk, omdat wij anders uw vraag niet, of in het beste geval slechts beperkt, kunnen beantwoorden.

Wij wissen uw vraag en uw contactgegevens zodra uw vraag definitief is beantwoord en geen wettelijke bewaartermijnen de wissing in de weg staan, bijv. in het kader van de latere uitvoering van een contract. Dit is meestal het geval als er drie jaar lang ononderbroken geen contact meer met u is geweest.

    3.  Sollicitanten

Door het versturen van uw sollicitatie aan SWIETELSKY verleent u uw uitdrukkelijke toestemming dat SWIETELSKY uw persoonsgegevens mag verwerken en het recht hebt om deze gegevens binnen de bedrijven van het SWIETELSKY-concern door te geven, te verwerken en te gebruiken. De doorgifte, verwerking en het gebruik beperken zich tot de doeleinden personeelswerving en personeelsadministratie.

De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als u uw sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een vacaturesite, hebt ingezonden.

Indien de sollicitatie leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de door u doorgegeven gegevens, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, verder verwerkt.

Indien echter geen arbeidscontract tot stand komt, worden uw sollicitatiedocumenten na afloop van een bewaartermijn van 6 maanden volgens de voorschriften vernietigd, mits van er geen ander gerechtvaardigd belang of toestemming tot administratieve verwerking sprake is die dit in de weg staat.

De verwerking van de door u doorgegeven gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9, lid 1 van de AVG worden medegedeeld, vindt de verwerking daarvan plaats conform art. 9, lid 2, punt b) van de AVG (bijv. medische gegevens zoals een handicap, of etnische achtergrond) of conform art. 9, lid 2, punt a) van de AVG (bijv. medische gegevens die voor het uitvoeren van het beroep noodzakelijk zijn).

    4.  Server-logfiles (bezoeksgegevens)

Om technische redenen, vooral om een functionele en veilige website te kunnen garanderen, verwerken wij technisch noodzakelijke gegevens over het bezoek van onze website in zogenaamde server-logfiles, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. 

Tot de door ons verwerkte bezoeksgegevens behoren:

 • naam van de bezochte website
 • gebruikte type browser, incl. versie
 • gebruikt besturingssysteem door bezoeker
 • de daarvoor bezochte website door bezoeker (verwijs-URL)
 • tijd van het contact met de server
 • overgedragen hoeveelheid gegevens
 • hostnaam van de bezoekende computer (gebruikt IP-adres, evt. geanonimiseerd)


 Van de mogelijkheid om deze gegevens op de juridische basis van art. 6, lid 1, punt f) van de AVG te gebruiken voor doeleinden als

 • de waarborging van een probleemloze verbinding met de website,
 • de waarborging van een comfortabel gebruik van onze website,
 • de analyse van de systeembeveiliging en –stabiliteit, evenals
 • voor verdere administratieve doeleinden,

wordt door ons momenteel gebruik gemaakt. De verzamelde gegevens worden in geen geval gebruikt om conclusies omtrent uw persoon te trekken.

De bezoeksgegevens worden na 120 dagen  automatisch gewist, mits geen verdere opslag als bewijsmateriaal vereist is. In dat geval worden de gegevens bewaard totdat de zaak definitief is opgelost.

 

III.  Doorgifte van gegevens

Een doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers buiten het Swietelsky-concern en aan ontvangers in andere EU-landen vindt alleen plaats in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving en op rechtmatige basis, met inachtneming van de hoogste vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging.  Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden aan ontvangers buiten de Swietelsky-groep doorgegeven om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en aan de vereenvoudiging van concernbrede administratieve procedures bij te dragen. De doorgifte vindt ook op dit punt uitsluitend plaats met inachtneming van de wettelijke kaders.

De volgende categorieën van ontvangers in de zin van art. 13, lid 1, punt e) van de AVG zijn van toepassing:

 • vennootschappen in het concern van de verwerkingsverantwoordelijke
 • onderaannemers, hoofdaannemers, leveranciers
 • opdrachtnemers, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden
 • overheden, officiële instanties en instellingen
 • notarissen, juridische en belastingadviseurs, incasso-ondernemingen en juridische experts ten behoeve van de indiening, uitvoering of onderbouwing van rechtsvorderingen
 • accountantsbureaus in het kader van de naleving van de financiële verantwoordingsplichten
 • verzekeringsmaatschappijen
 • kredietverleners en financiële dienstverleners of vergelijkbare instellingen
 • rechtbanken in het kader van de indiening, uitvoering of onderbouwing van rechtsvorderingen
 • bemiddelingsorganen voor geschillen

    1.  Doorgifte van gegevens aan derden

Een doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de onderstaande doeleinden vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door als:

 • u conform art. 6, lid 1, punt a) van de AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven,
 • de doorgifte conform art. 6, lid 1, punt f) van de AVG ter bescherming van bedrijfsbelangen, alsmede voor het indienen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegend, gewettigd belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens,
 • er voor de doorgifte conform art. 6, lid 1, punt c) van de AVG een wettelijke verplichting bestaat en
 • die tevens wettelijk is toegestaan en conform art. 6, lid 1, punt b) van de AVG voor de uitvoering van overeenkomsten met u noodzakelijk is.

SWIETELSKY kan uw persoonsgegevens aan leveranciers doorgeven die in opdracht van ons en aan de hand van onze instructies diensten leveren.

SWIETELSKY kan uw persoonsgegevens ook aan onze verbonden ondernemingen en partners doorgeven.

Bovendien kan SWIETELSKY uw persoonsgegevens onthullen als wij daartoe wettelijk, juridisch of van overheidswege verplicht zijn of als wij van mening zijn dat een onthulling noodzakelijk of redelijk is om materiële schade of financieel verlies te voorkomen.

SWIETELSKY behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens waarover wij met betrekking tot u beschikken, door te geven als wij onze zakelijke activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, opheffing of liquidatie).

    2.  Doorgifte van gegevens

SWIETELSKY kan uw persoonsgegevens ook naar andere landen doorgeven dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld. In deze landen geldt mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als in het land waarin u oorspronkelijk uw persoonsgegevens hebt opgegeven. Als wij uw gegevens naar andere landen doorgeven, beveiligen wij deze gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en deze doorgiftes zijn aan de respectievelijk van toepassing zijnde wetgeving onderworpen.

 

De landen waaraan wij de persoonsgegevens doorgeven, bevinden zich:

 • binnen de Europese Unie of
  • buiten de Europese Unie

Als wij persoonsgegevens uit de Europese Unie aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Unie doorgeven, vindt de doorgifte plaats op de basis van een:

 • adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie;
 • in afwezigheid van een dergelijk besluit, op basis van andere wettelijk toegestane redenen, zoals de aanwezigheid van een juridisch bindend en afdwingbaar document van de overheid of officiële instanties, bindende interne bedrijfsvoorschriften, standaard-privacybepalingen en goedgekeurde of gecertificeerde gedragsregels.

In uitzonderingsgevallen kan de doorgifte van gegevens ook op basis van art. 49 van de AVG plaatsvinden:

 • 49, lid 1, punt a) van de AVG
  de betrokkene heeft uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico's die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen,
 • 49, lid 1, punt b) van de AVG
  de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen,
 • 49, lid 1, punt c) van de AVG
  de doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst.

IV.  Rechten van de betrokkenen

 • U hebt het recht om:
  conform art. 15 van de AVG inzage te verkrijgen in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt met name het recht op inzage in de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorie van ontvangers ten opzichte van wie uw gegevens zijn of zullen worden onthuld, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces, inclusief profilering en evt. betekenisvolle informatie over de details ervan;
 • conform art. 16 van de AVG onmiddellijk de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of de vervollediging ervan te verkrijgen;
 • conform art. 17 van de AVG de wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, mits de verwerking niet voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting of informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichtingen, op grond van het algemeen belang of voor de indiening, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen noodzakelijk is;
 • conform art. 18 van de AVG beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u de wissing ervan afwijzen en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nog wel nodig hebt ter indiening, uitoefening of onderbouwing van rechtsvordering of conform art. 21 van de AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt;
 • conform art. 20 van de AVG uw persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijk te eisen;
 • conform art. 21 van de AVG, mits uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang worden verwerkt, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits er sprake is van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bewaar zich richt tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht op bezwaar, dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons moet worden geaccepteerd.
 • conform art. 7, lid 3 van de AVG uw ooit verleende toestemming op elk moment tegenover ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming baseerde, voor de toekomst niet meer mogen voortzetten.
 • conform art. 77 van de AVG met betrekking tot de onrechtmatige verwerking van uw gegevens door ons bij een toezichthouder een klacht in te dienen. Over het algemeen kunt u zich daartoe wenden tot de toezichthouder in het land waar u woont of werkt of die van onze hoofdvestiging.

    1.  Uitoefening van een recht van een betrokkene

Elke betrokken persoon van wie de gegevens door Swietelsky worden verwerkt, heeft op elk moment de mogelijkheid om zich op de hierboven vermelde rechten te beroepen en hier ten opzichte van Swietelsky gebruik van te maken.

Voor de gebruikmaking van uw recht van betrokkene kunt u zich op elk moment per e-mail wenden tot datenschutz@swietelsky.com.

Zonder voorafgaande vaststelling van uw identiteit kunnen wij uw verzoek als betrokken persoon niet in behandeling nemen. Om die reden verzoeken wij u om aan de vaststelling van de identiteit uw medewerking te verlenen.

    2.  Klachtrecht

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de bepalingen in de gegevensbeschermingswetgeving of uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder.

De verantwoordelijke toezichthouder voor Swietelsky AG is:

Oostenrijkse Gegevensbeschermingsautoriteit: Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

VCookies in het algemeen

Op onze website maken wij gebruik van cookies om onze internetpagina’s gebruiksvriendelijker en functioneler op te maken. Sommige cookies blijven daarom op uw eindapparatuur opgeslagen.

Cookies zijn kleine pakketjes met gegevens die bij het bezoek van onze website tussen uw browser en de webserver worden uitgewisseld. Zij richten geen schade aan en zijn uitsluitend bedoeld voor het herkennen van de bezoeker van de website. Cookies kunnen alleen informatie opslaan die door uw browser worden verstrekt, d.w.z. informatie die u zelf in de browser hebt ingevoerd of op de website aanwezig zijn. Cookies kunnen geen code uitvoeren en kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw eindapparatuur. Bij uw volgende bezoek van onze website door dezelfde eindapparatuur kan de in de cookies opgeslagen informatie vervolgens enerzijds aan ons (“First-Party Cookie”) of aan een webtoepassing van een derde aanbieder, van wie het cookie afkomstig is (“Third-Party Cookie”), worden teruggezonden.  Via de opgeslagen en teruggezonden informatie herkent de respectievelijke webtoepassing dat u de website met de browser van uw eindapparatuur al eens hebt geopend en bezocht. 

Naargelang gebruiksdoel en functie onderscheiden wij de volgende categorieën van cookies:  

Technisch noodzakelijke cookies om de technische functionaliteit en de basisfuncties van onze website te kunnen garanderen. Dit soort cookies worden bijv. gebruikt om uw instellingen te behouden terwijl u door de website navigeert; of ze kunnen ervoor zorgen dat belangrijke informatie tijdens de gehele sessie behouden blijft (bijv. login, winkelmandje).

Statistische cookies om te begrijpen hoe bezoekers met onze website omgaan, waarbij informatie uitsluitend anoniem wordt verzameld en geanalyseerd. Daardoor krijgen wij waardevolle inzichten ten behoeve van de optimalisering van zowel de website als onze producten en diensten.

Marketingcookies om voor gebruikers van onze website gerichte advertenties te plaatsen.

Nicht-geclassificeerde cookies zijn cookies die wij op dat moment samen met aanbieders van individuele cookies proberen te classificeren.

Naargelang de bewaartermijn onderscheiden wij ook sessie- en permanente cookies. Sessiecookies slaan informatie op die tijdens uw actuele browsersessie wort gebruikt. Deze cookies worden bij het sluiten van de browser automatisch gewist. Daarbij blijft geen informatie op uw eindapparatuur achter. Permanente cookies slaan informatie tussen twee bezoeken van de website op. Aan de hand van deze informatie wordt u bij het volgende bezoek als herhaalde bezoeker herkend en de website reageert dienovereenkomstig. De levensduur van een permanent cookie wordt door de aanbieder van de cookies bepaald.

De juridische basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies berust op ons gerechtvaardigd belang bij een technisch storingsvrije werking en de probleemloze functionaliteit van onze website conform art. 6, lid 1, punt f) van de AVG. Onze website kan zonder deze cookies niet goed functioneren. Het gebruik van statistische en marketingcookies vereist uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies conform art. 7, lid 3 van de AVG op elk moment voor de toekomst herroepen. De toestemming is vrijwillig. Als deze niet wordt verleend, levert dit geen nadelen op.

U kunt verder ook uw internetbrowser zo instellen dat het opslaan van cookies op uw eindapparatuur in zijn geheel wordt voorkomen, dan wel dat u elke keer de vraag krijgt of u akkoord bent met het plaatsen van cookies. U kunt eenmaal geplaatste cookies op elk moment weer wissen. Hoe dit in detail in zijn werk gaat, kunt u in het helpmenu van uw browser vinden.   

Houdt u er rekening mee dat het bij een algehele deactivering van cookies eventueel mogelijk is dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn.  

 

VI.  Google-tools

    1.  Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Vanwege de activering van de IP-anonimisering op deze webpagina’s wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de websiteactiviteiten aan te maken en om verdere, met het gebruik van de website en het internet in verband staande diensten te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van het cookie door middel van een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzenden van de door het cookie gegenereerde, van uw gebruik van de website afkomstige, gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens, voorkomen door het downloaden en installeren van de onder de volgende link verkrijgbare browser-plugin: Browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics.

De verwerking vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, punt f) van de AVG.

IP-anonimisering

Wij maken op onze website gebruik van de functie “Activering van de IP-anonimisering”. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de websiteactiviteiten aan te maken en om verdere, met het gebruik van de website en het internet in verband staande diensten te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

    2.  Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. De Google Tag Manager plaatst uitsluitend tags. Er worden geen cookies geplaatst en geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags die evt. gegevens verzamelen. De Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze voor alle trackingtags bestaan, voor zover deze door de Google Tag Manager waren geplaatst. Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u onder de volgende link:Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

De gebruiker heeft de mogelijkheid om het versturen van alle tags van de Google Tag Manager te verhinderen. Hiervoor moet de gebruiker op de volgende opt-out-link klikken om de het deactiveringscookie van de Google Tag Manager op zijn/haar browser te plaatsen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden vindt u onder: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

    3.  Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfunctie door bezoekers verzameld, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de Google-privacyverklaring. Daar kunt u op het gegevensbeschermingspagina ook uw persoonlijke privacyinstellingen wijzigen.

Een uitgebreide handleiding voor het beheer van uw eigen gegevens in relatie tot Google-producten vindt u hier.

VII.  Social media en Third Party-Tools

Wij nemen de huidige discussie met betrekking tot gegevensbescherming zeer serieus, aangezien wij zelf aanwezig zijn op social media om de daar actieve gebruikers over ons aanbod te informeren. De concreet hiertoe door ons gebruikte social media worden op onze website door middel van een logo aangegeven. Met betrekking hiertoe willen wij u erop wijzen dat er op grond van de actuele rechtspraak een gedeelde verantwoordelijkheid in de zin van art. 26 van de AVG tussen ons en de exploitanten van het betreffende social mediaplatform bestaat. Wij hebben hiervoor de nodige maatregelen getroffen, voor zover de aanbieder ons dit mogelijk heeft gemaakt. De hoofdverantwoordelijkheid conform de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in elk van de social media ligt bij de aanbieder van het betreffende platform.

In geval van de uitoefening van rechten van betrokken personen wijzen wij u erop dat dit bij de social mediaplatforms zelf moet worden gedaan. Wij als website-exploitant nemen geen beslissingen met betrekking tot de verwerking van gegevens van het sociale medium. Alleen de desbetreffende aanbieder heeft toegang tot de gebruikersgegevens en dus kan alleen deze direct maatregelen treffen. 

De desbetreffende algemene voorwaarden van het social mediaplatform zijn daarbij leidend.

De gegevens van de gebruikers kunnen op de social mediaplatforms gebruikt worden voor reclame- en marktonderzoekdoeleinden. Er kunnen o.a. op grond van de verschillende interesses van de gebruikers eigen gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gebruiksprofielen kunnen vervolgens worden gebruikt om gerichte advertenties binnen en buiten de sociale mediaplatforms te plaatsen. Daartoe worden door het social mediaplatform ook cookies ingezet, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Verder kunnen in deze gebruiksprofielen ook gegevens van de gebruikers als leden van het desbetreffende social medium bevatten, op het moment dat zij bij hen zijn ingelogd.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de desbetreffende vormen van gegevensverwerking en de mogelijkheid om bezwaar te maken c.q. om uw toestemming te herroepen verwijzen wij naar de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform.

VIII.  SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens bij de doorgifte te beschermen, gebruiken wij encryptieprocedures volgens de laatste stand van de techniek (bijv. SSL) via HTTPS.  U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de prefix https:// en het slotjessymbool in uw browserregel

IX.  Wijzigingen of aanvullingen 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en onaangekondigd de informatie op de website te wijzigen of aan te vullen. Mochten onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig conform de laatste stand van wetgeving zijn, heeft dit geen gevolgen voor de overige onderdelen van het document, zowel qua inhoud als qua geldigheid.