Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Groep strategie belastingen

1. Inleiding

De volgende fiscale strategie beschrijft de belangrijkste standpunten van de SWIETELSKY-groep ('SWIETELSKY') op het gebied van belastingen.

In de strategische oriëntatie van het familiebedrijf krijgt de duurzame welvaart van het bedrijf voorrang op groei. SWIETELSKY streeft voortdurend naar ondernemend denken en zelfstandig handelen van haar medewerkers. Ook het voortdurend verder ontwikkelen en het toekomstgericht aangaan van nieuwe uitdagingen zijn kernelementen van de bedrijfscultuur van SWIETELSKY. Deze kenmerken dienen te zorg te dragen voor de positieve ontwikkeling van het bedrijf. Het imago van SWIETELSKY is te herkennen als innovatief, efficiënt en een betrouwbaar bouwbedrijf.

Onderdelen van deze bedrijfscultuur zijn opgenomen en bindend vastgelegd in een gedragscode in de vorm van fundamentele juridische, ethische en morele gedragsprincipes. Daarin worden de basisprincipes uiteengezet voor het gedrag ten aanzien van belastingen in overeenstemming met de wet en de visie op belastingen als een sociale verplichting.

2. Belastingen als kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per regio

SWIETELSKY voert haar bedrijfsactiviteiten uit in Europa en Australië en beslist op basis van haar eigen dienstenportfolio en de marktomstandigheden voor de activiteiten per land. Deze strategie, gebaseerd op economische en operationele overwegingen, maakt dat SWIETELSKY ook actief is in zogenaamde laagbelastende landen (zoals Hongarije of Zwitserland).

De oprichting van vennootschappen of vestigingen volgt uitsluitend op deze operationele overwegingen. Alle dochterondernemingen van SWIETELSKY voeren actieve, operationele bedrijfsactiviteiten uit met behulp van fysieke middelen en zijn niet gericht op belastingplanning of - ontwijking.

SWIETELSKY zal met betrekking tot alle belastingheffingen correct en eerlijk handelen. Daarbij vermijdt SWIETELSKY agressieve belastingplanning en kunstmatige structuren. Alle bedrijfsactiviteiten volgen het principe 'Tax follows Business' – alle transacties zijn van operationele aard en niet gedreven door fiscale overwegingen.

3. Belastingen als bijdrage aan de samenleving

De strategie van SWIETELSKY is om haar bedrijfsdoelstellingen te bereiken en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage te leveren voor alle belanghebbenden.

Enerzijds betaalt SWIETELSKY in alle landen waar de groep actief is de belastingheffingen, accijnzen en douanerechten over de hele waardeketen. Daarnaast worden ook de btw en de personenbelasting betaald. Anderzijds maakt SWIETELSKY in het kader van haar bedrijfsactiviteiten ook gebruik van belastingvoordelen en subsidies van overheidsinstellingen.

Op deze manier vervult de groep haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als belastingbetaler en draagt ze bij aan het sociale, economische en maatschappelijke functioneren van staten via haar voorbeeldig gedrag.

SWIETELSKY zet zich in voor de respectievelijke locaties en regionale markten met alle groepsondernemingen en de betaling van hun belastingen.

4. Naleving van de wettelijke voorschriften en inachtneming van de OESO-beginselen

SWIETELSKY streeft ernaar de lokale wetgeving na te leven in het kader van redelijke juridische adviezen. Met het oog daarop zijn de taken en middelen van het fiscaal management dusdanig gestructureerd dat wordt voldaan aan de huidige regelgeving in de landen waar de groep actief is.

Alvorens een zakelijke relatie aan te gaan, wordt ervoor gezorgd dat de onderliggende structuren voldoen aan de geldende fiscale verplichtingen. Gedurende de looptijd van de contracten voldoet de groep aan haar documentatieverplichtingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Ze voert alle vereiste aangiften uit en betaalt ze de belastingen op tijd.

Gezien het feit dat het merendeel van de activiteiten van de groep in Oostenrijk wordt uitgevoerd en vanwege de aard van de bedrijfsactiviteiten in het buitenland, zijn de transacties binnen de groep tussen ondernemingen die in verschillende landen zijn gevestigd, beperkt. De prijs van dergelijke transacties is gebaseerd op het zakelijkheidsbeginsel dat in de OESO is vastgelegd en wordt beschreven in de verrekenprijsdocumentatie. Er wordt voldaan aan de internationale rapportageverplichtingen inzake verrekenprijzen. SWIETELSKY streeft ernaar de aanbevelingen van de OESO (BEPS-actieplan) te volgen in het geval van transnationale kwesties.

Het verzamelen van informatie door de belastingdiensten in verschillende landen brengt uitgebreide rapportageverplichtingen met zich mee. SWIETELSKY streeft ernaar deze rapportageverplichtingen zonder uitzondering na te komen.

5. Relatie met fiscale autoriteiten en overheden

SWIETELSKY stimuleert een transparante samenwerking met overheidsinstellingen en lokale fiscale autoriteiten. Op basis van wederzijds respect wordt een constructieve relatie opgebouwd en een doelgerichte dialoog gevoerd.

De complexiteit van het belastingrechtelijk kader, de omvang van onze bedrijfsactiviteiten en van de fiscale verplichtingen brengen het risico met zich mee dat onze juridische adviezen door de fiscus niet worden geaccepteerd vanwege een verschillende interpretatie.

In dergelijke gevallen verdedigt SWIETELSKY de belangen van de groep door het doel en de bewoordingen van de wetten te analyseren en het door de wetgever nagestreefde doel te respecteren. Indien nodig weigert SWIETELSKY gerechtelijke stappen te ondernemen om openlijk gecommuniceerde posities af te dwingen.

SWIETELSKY streeft naar rechtszekerheid door via belastingcontroles of verzoeken om informatie snel naar de interpretatie van de belastingautoriteiten te vragen van betwiste feiten. SWIETELSKY verwerkt verzoeken van de belastingautoriteiten snel en adequaat.

6. Fiscaal risicobeheer en belastingcontrolesysteem

Het kader van de belastingwetgeving in geglobaliseerde zakelijke transacties is onderhevig aan regelmatige wijzigingen en is vaak complex. De behoefte aan interpretatie en duiding door de overheid en het management brengt een inherent risico met zich mee.

SWIETELSKY heeft een lage risicotolerantie met betrekking tot belastingen. De systemen en controles, alsook de taken en middelen van het fiscaal beheer zijn zodanig gestructureerd dat de fiscale wet- en regelgeving wordt nageleefd.

De risico's worden regelmatig geanalyseerd en door middel van passende maatregelen beperkt. Met het oog daarop staat het fiscaal management voortdurend in contact met alle bedrijfsonderdelen en indien nodig met externe adviseurs.

De fiscale functie in de respectievelijke landen van de groep is gedefinieerd en wordt uitgevoerd door de lokaal verantwoordelijke medewerkers of externe adviseurs. Die zorgen voor uitvoering en kennisoverdracht (bijvoorbeeld door middel van controles, richtlijnen of training). De samenwerking met accountants en externe belastingadviseurs speelt daarbij een belangrijke rol.